nullvisjonen wide  eiken hytter annonse

SNØDYBDE I HYTTEFELTENE: 
Måling avsluttet for vinteren.

loypeknapp

loypelaget 18Det durer stadig i motorsager i hyttefeltene. Tydeligvis er hytteeierne interesserte i å holde kratt nede, rydde fint rundt hyttene og fjerne store trær FØR de ramler over hyttene. Mange lurer på om det er lov å felle trær ved egen hytte.

SVARET ER JA.

trefelling

Kan man felle trær rundt egen hytte når man har leietomt eller punktfeste?
(Vi takker vår juridiske detektiv for hjelpen til dette innlegget.)
Ja, dersom det ikke sies nei til at trær kan hogges i din festekontrakt kan du rydde rundt hytta. Du har fysisk råderett over tomten. Er trærne til sjenanse kan du likevel kreve dem fjernet, selv om kontrakten sier nei.
For de med festetomt gjelder dette hele tomten. For de med punktfeste gjelder det i et område på ett mål rundt hytta. Det virker også motsatt vei - dvs at om tomtefester ønsker at trær skal stå for skygge, pynt eller trivsel kan ikke grunneier hogge dem ned.

Lov om tomtefeste http://www.lovdata.no/all/tl-19961220-106-004.html#16

§ 16. Fysisk råderett

Ved feste av tomt til bustadhus og fritidshus har festaren same fysiske råderett over festetomta til bruk innanfor festeføremålet som ein eigar har, så langt ikkje anna fylgjer av det som er avtalt. Er det avtalt at festaren ikkje kan hogge ned tre på tomta, kan festaren likevel krevje at bortfestaren i rimeleg mon tek bort tre som hindrar utsikt eller på annan måte er til ulempe, og setje seg imot hogst av tre som bør verte ståande for trivnaden si skuld. Er det ikkje sagt noko i avtala om storleiken på tomta (punktfeste), gjeld føresegnene i andre punktum for eit areal på eitt dekar (daa), medrekna der huset eller husa står og høveleg avrunda etter tilhøva på staden.

Ved feste av tomt til anna enn bustadhus og fritidshus har festaren rett til å bruke tomta i samsvar med føremålet med festet, slik tida og tilhøva krev. Festaren må ikkje nytte rådveldet sitt slik at det vert uturvande til skade eller ulempe for bruken av tomta etter at festet er avvikla. Er tomta festa bort på uavgrensa tid utan oppseiingsrett for bortfestaren, gjeld fyrste ledd fyrste punktum tilsvarande.

Endra med lov 28 apr 2000 nr. 34 (ikr. 1 juli 2000 etter res. 28 apr 2000 nr. 366).

 


Flere hytteeiere har kontaktet Valle kommune med spørsmål om man kan felle trær som tar utsikt og sol. Det bekreftes at dette er uproblematisk på egen tomt og leid tomt. Har man punktfeste har kommunen oppgitt ca. 15 meter fra hytta som en "tommelfingerregel". Trær utenfor dette - på "fellesarealer" kontakter man grunneier om.

 

 

 

 


Webdesign ©Salit